داستان ها

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها