دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

دولت استرالیا از خدمات درمانی پناهندگان در ایران حمایت می کند

دولت استرالیا از خدمات درمانی پناهندگان در ایران حمایت می کند

برنامه افطار دوستان آژانس پناهندگان سازمان ملل را دور هم جمع کرد

برنامه افطار دوستان آژانس پناهندگان سازمان ملل را دور هم جمع کرد

1

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

زندگی پناهندگان در زبان داستانهای واقعی

ادامه...
تصویر منتخب ماه

تصویر منتخب ماه

تصاویر تهیه شده توسط همکاران در کمیساریا از سراسر ایران

ادامه...
رویدادها

رویدادها

بازدید های استانی ، سفر اهداکنندگان ، افتتاحیه گالری و رویدادها

ادامه...