• اندازه متن  | | |

همکاران ما

وزارت کشور – اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی (BAFIA)

سازمان بهزیستی کشور (SWO)

وزارت آموزش و پرورش (MOE)

وزارت بهداشت (MOH)

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (TVTO)

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (MAHAK)

شورای کمک رسانی به پناهندگان عراقی(ایراک)

جمعیت خیریه تولد دوباره (Rebirth)

جمعیت حمایت از بهبود یافتگان (SRS)

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (HAMI)

سازمان دفاع از قربانیان خشونت (ODVV)

زنجیره امید

سازمان امداد جهانی(WRF)

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال