مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه دراستان بوشهر در روز 15 بهمن ماه 1396 برگزار گردید.

مراسم افتتاحیه دبیرستان پسرانه شهید مجید بشکوه دراستان بوشهر در روز 15 بهمن ماه 1396 برگزار گردید. این دبیرستان در منطقه ای با  جمعیت بالای  پناهنده واقع شده است و نتیجه مشارکت میان  وزارت آموزش و پرورش، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریا ی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و به واسطه مشارکت دولتهای فرانسه،آلمان،ژاپن،جمهوری کره، نروژ،فدراسیون روسیه و همچنین اتحادیه اروپا و برنامه ی آموزش یک کودک می باشد.کمیساریا ی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به همراه نمایندگان سفارتهای سه کشور از میان کشورهای اعطا کننده ، فرانسه، نروژ و جمهوری کره در مراسم افتتاحیه شرکت کردند و شاهد بهره مندی کودکان اتباع بیگانه در کنار محصل های ایرانی از امکانات آموزشی یکسان بودند. در نتیجه این همکاری ها، حال کودکان بیشتری قادرخواهند بود به مدرسه بروند و آینده ای روشن تری برای خود و خانواده خود  بسازند.