آموزش

آموزش

UNHCR کمک مالی 3،000،000 یورو از کمیسیون اروپا به عنوان یک سهم نسبت به بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش های حرفه ای از پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.

تهران، 10 آوریل 2012 - UNHCR کمک مالی 3،000،000 یورو از کمیسیون اروپا به عنوان یک سهم نسبت به بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش های حرفه ای از پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. برنارد دویل، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ایران گفت: "وضعیت اقتصادی پناهندگان به وخامت است به دلیل افزایش در قیمت کالاهای اساسی. کمیساریای عالی پناهندگان بسیار سپاسگزاراست برای سهمی که از کمیسیون اروپا دریافت کرده است.