اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

اطلاعیه تمدید اعتبار کارتهای آمایش 9

قابل توجه اتباع خارجی دارنده کارت شناسایی آمایش 9

 

 

قابل توجه اتباع خارجی دارنده کارت شناسایی آمایش 9


بدینوسیله اعلام می‌گردد مدت اعتبار جمعی کارتهای شناسایی آمایش 9  تا 31 اردیبهشت 1394 تمدید شد.