آغاز مرحله پنجم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش

آغاز مرحله پنجم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش