دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدارنماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزیر امور خارجه کشورمان

« سیوانکا دانا پالا » نماینده جدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران رونوشت اعتبار نامه خودرا تقدیم دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نمود .

« سیوانکا دانا پالا » نماینده جدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران رونوشت اعتبار نامه خودرا تقدیم دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نمود .

دکتر محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به شرایط کشورهای عراق و همسایگان تاکید کرد : کمیساریای عالی پناهندگان دارای وظایف خطیری در این منطقه است و جمهوری اسلامی ایران برای روابط با این نهاد سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است .

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ثبات و ارامش در افغانستان بسیار مهم است ، ابراز امیدواری نمود شرایط دوره انتقالی در افغانستان به خوبی سپری شود .

نماینده جدید کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار خواستار کمک نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف محوله به این نهاد سازمان ملل شد .