بیمه سلامت پناهندگان

بیمه سلامت پناهندگان

بیمه درمانی برای تمامی پناهندگان

اطلاعات لازم جهت ثبت نام پناهندگان در بیمه سلامت در فایلهای زیر:

 آدرس دفاتر پیشخوان دولت

آدرس بیمارستان های دولتی