اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان

اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان

مسئولیت اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان که در برنامه کاری دفتر عملیاتی تهران تعریف شده است، ارائه اطلاعات ضروری به پناهندگان در حوزه بازگشت و دیگرحوزه ها، از جمله وضعیت کشور مبدأ می باشد.

اقلام اطلاع رسانی با همکاری نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان (سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران) تهیه می گردد.

اقلام اطلاع رسانی روزآمد (بولتن بازگشت، اطلاعیه ها، هفته نامه و...) میان سازمان های غیردولتی و خیریه، پناهندگان و دیگر افراد مرتبط توزیع می گردند.

اهداف اطلاع رسانی جمعی به پناهندگان:

1. اطلاع رسانی گسترده به پناهندگان در خصوص وضعیت کشورشان و نیز کشور میزبان و همچنین روشن نمودن نقش کمیساریا و مساعدت هایی که در ایران و یا کشورشان ارائه می شود، به منظور کمک به آنها برای تصمیم گیری صحیح و آگاهانه به خصوص در زمینه بازگشت
2. دریافت بازخورد و نظرات پناهندگان در خصوص وضعیت معیشتی و نگرانی های آنها و نیز ارائه پیشنهادات آنها.،
3. ایجاد و تقویت همکاری با شرکای کمیساریا و همچنین شناسایی شرکای جدید .