جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده طولانی مدت و تنها جمعیت پناهنده شهرنشین بزرگ در دنیا می باشد. پناهندگان در ایران که در وضعیت آوارگی طولانی مدت به سر می برند ، بسیاری از آنان  جوانان نسل دوم و یا حتی نسل سوم افغانستانی ساکن ایران و به دنبال ایجاد یک درآمد پایدار برای خود و خانواده خود هستند. به همین دلیل ارتقا معیشت و پروژه های توسعه مهارت ها برای پناهندگان بخش مهمی از برنامه های فعالیت کمیساریا در ایران می باشد.

استراتژی معیشت کمیساریای ایران در راستای استراتژی جهانی معیشت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بهبود معیشت و با حمایت از مداخلات مستقیم و غیر مستقیم در سطوح مختلف سیاست (سازمانی، و فردی اجتماعی ) در راستای  تقویت اتکا به خود و شرایط اقتصادی مطلوب برای پناهندگان می باشد.

کمیساریا در همکاری با شرکای دولتی و غیر دولتی خود می کوشد تا همچنان به اجرای سبد متنوعی از مداخلات معیشتی ، از جمله آموزش فنی و حرفه ای در بیش از 40 رشته حرفه ای، مانند جوشکاری، لوله کشی و خیاطی ادامه دهد.

کمیساریا پروژه هایی را نیز پشتیبانی می کند که عبارتند از راه اندازی کار در منزل ، کار در جهت گسترش دسترسی به وجه در گردش (وام های خرد) ، توانبخشی مبتنی بر جامعه از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و ارائه تجهیزات برای فعالیت های درآمدزا.

کمیساریا در راستای حمایت و کمک به پناهندگان آسیب پذیر در حال اجرای پروژه فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد می باشد تا پناهندگان بتوانند با حق انتخاب و درکرامت به رفع نیاز های اولیه و نیاز های حمایتی خود بپردازند. کمیساریا همراه با دولت ایران در حال بررسی راه های بیشتر برای تنوع بخشی به فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد خود می باشد و رهبری کارگروه وجوه نقد متشکل از سازمان های غیر دولتی، کمیساریا، و برنامه جهانی غذا به جهت هماهنگ کردن راهکارها و بیشینه کردن همکاری بین همه طرفین فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد در سراسر کشور را بر عهده دارد.

از اواسط سال 1393 تعداد مشاغل رسمی مجاز در دسترس پناهندگان توسط دولت افزایش یافته است و اهمیت تضمین این که پناهندگان دسترسی بیشتری به آموزش و پرورش و مهارت های تقاضا محورداشته باشند، به طوری که آنها بتوانند به یک زندگی پایدار با کسب درآمد، و در طول اقامت خود در ایران به طور مثبت گرایانه  به جامعه کمک کرده و به رسمیت شناخته شوند. این کوشش ها، در طول زمان، باعث بهبود شرایط مالی ، سرمایه انسانی و اجتماعی پناهندگان خواهد شد و آنها را در یافتن یک راه حل پایدار ، چه در کشور خود و یا در جایی دیگر به گونه ای بهتر کمک خواهد کرد.